Warzone is Eternal

Warzone Eternal ufundowany!

Po długich miesiącach ciszy, o Kronikach Mutantów znowu zrobiło się głośno. Wczoraj (tj. 02.05.2023) o 17:00 czasu polskiego ruszyła na Kickstarterze kampania nowej edycji Warzone. Pełna nazwa najnowszej odsłony to Warzone Eternal. Nie będącym na bieżąco szybko przypominamy, że wydawca gry – ResNova, swoje pierwsze podejście do Kickstartera miał już rok temu. Jednak po nienajlepszej reakcji społeczności graczy na model kampanii, firma postawiła ją anulować i przygotować nową kampanię do publikacji za rok. Tym razem reakcja społeczności była dużo cieplejsza. Świadczyć o tym może choćby to, że nie zdążyła minąć pierwsza doba, a projekt już osiągnął pierwszy, niezbędny próg dotacji!

Zwiastun Warzone Eternal

Prezentowane w kampanii modele, dość wiernie oddają klimat prac Paula Bonnera z podręczników do klasycznych edycji Warzone. I na tym polu gracze są raczej zgodni. Nieco więcej niepewności wzbudza mechanika i zasady nowej edycji. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon, WZE będzie skirmishem z dosłownie kilkoma modelami na stronę. Jednak wydawcy zapowiadają, że z czasem zamierzają rozbudowywać skalę gry i wspierać zasady pozwalające wystawiać większe armie. Jednostki domyślnie posiadają 2 Punkty Akcji +1 bonusowy na wykonanie ruchu w trakcie aktywacji lub szybka reakcję na manewr nieprzyjaciela. Do tego, bronie palne mogą wymagać przeładowywania, gdy się wyrzuci na K20 powyżej wskazanej wartości (czyli „Zacinka” znana z WZ4.0).

Sam podręcznik demo (dostępny do pobrania z Kickstartera Warzone Eternal lub w sekcji Downloads Luna City Courier) jest złożony bardzo przejrzyście i czytelnie. Statystyki i umiejętności bardzo ładnie są przedstawione na kartach jednostek, pozwalając na wygodny dostęp do informacji o naszych żołnierzach na stole do gry. Tym bardziej nasza redakcja na Lunie nie może się doczekać pełnej wersji książki! Póki co zostaje nam czekać na rozwój wydarzeń i trzymać kciuki za załogę z ResNova.

Z poważaniem,
Redaktor X


Warzone Eternal successfully funded!

After long months of silence, the Mutant Chronicles became a hot topic again. Yesterday (May 02, 2023) at 17:00 CET, the campaign of the new Warzone edition was launched on Kickstarter. The full name of the latest installment is Warzone Eternal. For those who are not up to date, we would like to remind you that the publisher of the game – ResNova, had its first approach to Kickstarter a year ago. However, after the poor reaction of the gaming community to the campaign model, the company decided to cancel it and prepare a new campaign for publication next year. This time around, the community reaction was much warmer. This may be evidenced by the fact that the first day has not yet passed, and the project has already reached the first threshold!

Warzone Eternal trailer

The models from the present campaign quite faithfully reflect the vibe of Paul Bonner’s works from the classic Warzone rulebooks. And in this matter, the players are rather unanimous. A bit more uncertainty is caused by the mechanics and rules of the new edition. Unlike previous editions, WZE will be a small skirmish with literally few models per side. However, the publishers announce that over time they intend to expand the scale of the game and support the rules that allow you to field larger armies. By default, units have 2 Action Points +1 bonus AP to make a move action during activation or quick reaction to the enemie’s maneuver. In addition, firearms may need to be reloaded when rolled on D20 above the indicated value (basicly ‚Jam’ known from WZ4.0).

The demo manual itself (available for download from Warzone Eternal’s Kickstarter or in the Luna City Courier Downloads section) is very clear and legible. Statistics and skills are very nicely presented on unit cards, allowing convenient access to information about our soldiers on the game table. So our editorial office on Luna can’t wait for the full version of the book! For now, we have to wait for the development of events and keep our fingers crossed for the ResNova crew.

Best regards,
Editor X

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s