Alex Kanous & Bryan Steele about new Warzone

Mieszkańcy Luny, People of Luna City,

Kilka dni temu kanał Tales From a Professional Nerd opublikował film z kolejną porcją nowości dotyczących zbliżającej się, nowej edycji Warzone. Tym razem Bryan Steele zaprosił do wspólnego Q&A Alexa Kanousa – szefa Res Novy. Film jest dosyć długi, w związku z czym chciałem na łamach LCC stworzyć szybkie podsumowanie. Tymczasem swoje podsumowanie zdążył już też napisać Dziadu Z Lasu, zatem gorąco zachęcam do lektury (tak się składa że Dziadu ma dziś urodziny, więc możecie w komentarzach złożyć mu  życzenia z okazji „osiemnastki” 😉 )
No ale odłóżmy na bok dygresje i przejdźmy do konkretów. Z nagrania mogliśmy się dowiedzieć następujących rzeczy:

ESTETYKA:
Res Nowa z całą mocą podkreśla chęć powrotu do starej estetyki i wzorowanie rzeźb na pracach Paula Bonnera, lecz z wykorzystaniem współczesnych technik rzeźbiarskich. W trakcie rozmowy przytoczyli przykład Space Marine’ów z Warhammera 40K, których rzeźba przez dekady ewoluowała i rozwijała się, ale koncepcja ich pancerzy pozostała niezmienna. Wiązać się to będzie głównie z zachowaniem proporcji bardziej heroicznych niż realistycznych (czyli odejście od nurtu zainicjowanego przez Prodos Games w Warzone Resurrection). Modele mają być wykonane z plastiku i wieloczęściowe, co będzie dawało możliwość swobodnego doboru naramienników, broni i główek. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Poniżej zdjęcie wczesnej wersji renderu imperialnego Krwawego Bereta, zaprezentowanego w trakcie filmu.

Few days ago, channel called Tales From a Professional Nerd published a movie with another bunch of news about the upcoming new edition of Warzone. This time, Bryan Steele invited Alex Kanous – the head of Res Nova, to join Q&A. The film is quite long, so I wanted to create a quick summary in LCC. In the meantime, Geezer of the Woods has already written his summary, so I encourage you to read it (by the way Dziadu has a birthday today, so you can leave him a b-day wishes in the comments section 😉 )
But let’s put aside theese digressions and get to the point. We can learn follwing thing from the TFPN material:

AESTHETICS:
Res Nowa strongly emphasizes the desire to return to the old aesthetics and sculpting models based on the arts of Paul Bonner, but using modern sculpting techniques. During the conversation, they cited the example of the Space Marine from Warhammer 40K, whose sculpture has evolved and developed over the decades, but the concept of their armor has remained unchanged. This will mainly involve maintaining heroic rather than realistic proportions (i.e. a departure from the trend initiated by Prodos Games in Warzone Resurrection). The models are to be multi-part made of plastic, which will give the opportunity to freely choose shoulder pads, weapons and heads. But we will come back to this thread leater. Below there’s a picture of an early version of the Blood Beret render.

Bez tytułudgfdgfd

MECHANIKA:
Przede wszystkim nowy Warzone na początek ma być skirmishem na niewielką ilość modeli. Dopiero jak wykrystalizuje się stabilna mechanika i zbalansowane frakcje, będą rozwijać grę do większej skali i zaczną wprowadzać duże modele. Mechanika nadal ma być oparta na K20 -tu nie ma większych zaskoczeń- jednak dużą zmianą będzie odejście od kart i od mechaniki „gotcha”, które Steele nazwał zbyt losową i mało taktyczną. Bitwy mają być domyślnie rozgrywane na stołach 36″x36″, zabudowanych terenem w 60-70%. Tereny mają pełnić ważną część rozgrywki, albowiem twórcy zakładają wysoki poziom interakcji z nimi, do tego stopnia, że planowany jest w podręczniku osobny rozdział poświęcony tworzeniu terenów na stół. Planowana jest również progresywna wycena jednostek, która ma zachęcać graczy do budowania zróżnicowanych rozpisek (swoją drogą w planach jest aplikacja mobilna do budowania rozpisek!). Przewidywany czas rozgrywki to godzina-półtorej. Beta testy są planowane w szerszym gronie, ale open bety nie będzie.
MECHANICS:
First of all, the new Warzone at the beginning is planned to be a skirmish for a small number of models. Only when stable mechanics and balanced factions crystallize it will develop to a larger scale and large models will be introduced. The mechanics are still base on the D20, no surprises here. But the major change will be getting rid of cards and the „gotcha” mechanics, which Steele called too random and not very tactical. Battles are predicted to be played by default on 36″x36″ tables covered up in 60-70%. Terrains are going to have an important role in the game, because the creators assume a high level of interaction with them and there will be a separate chapter about creating the terrains. A progressive valuation of units is also planned, to encourage players to build diversified army lists (by the way a dedicated mobile application is planned!). The estimated time of the game is an hour / hour and a half. Beta tests are planned in a wider group, but there will be no open betas.

FABUŁA:
Wracamy do lore z I edycji bitewniaka i II edycji RPG. Abstrahując od chęci wrócenia do starej estetyki, to Prodos i Modiphius w swoich grach stworzyli dwa rozdzielne storyline’y, więc nie ma jasnego punktu, z którego należałoby kontynuować historię.

POLITYKA:
Budujące jest to, że Cabinet Group udzielił Res Novie licencji na Warzone po wnikliwej weryfikacji ich biznesplanu na najbliższe 5 lat. Jak wspominałem wcześniej – nowy Warzone wejdzie na rynek jako skirmish z małą ilością konfigurowalnych modeli. To znaczy, że na bazie tych samych korpusów będzie można złożyć zarówno Krwawego Bereta jak i Złotego Lwa, z odkrytym łebkiem, łebkiem w berecie, hełmie, czy w wersji żeńskiej. Tu warto poruszyć temat chęci Res Novy na urozmaicenie płciowe i rasowe modeli żołnierzy, tak by wszystkie środowiska graczy mogły mieć swoją reprezentację w grze. I w sumie ma to totalnie sens w zdominowanej przez megakorporacje, przyszłości i przyznam że sam się ciesze na swoje huzaretki i akolitki. Choć przyznam że mieszane uczucia wzbudziła we mnie kwestia Steele’a o tym że „w sumie czemu w takich Etoiles Mortant i Żałobnych Wilczycach miałoby zabraknąć facetów?„. W każdym razie starter do każdej frakcji (5 Megakorporacji i Algeroth) ma zawierać 5 modeli, z których będzie można złożyć jeden z dwóch typów jednostek. Podręczniki mają być wydane najpierw w PDF, a później w druku (rule booki i army booki osobno), w różnych językach – w tym również polski. Bohaterów na pewno nie będzie na początku, będą wprowadzani po rozwinięciu się gry z fazy skirmisha. No i last but not least: będzie akcja na Kickstarterze, ale  na etapie publikowania KS mają być już gotowe zasady, statystyki i rzeźby, więc akcja ma przede wszystkim nakręcić dalsze działania nad projektem.

Co tu dużo gadać moi Drodzy. Jest na co czekać!

LORE:
We are coming back to lore from the first edition of WZ and the second RPG edition. Apart from the Res Nova‚s desire to return to the old aesthetics, Prodos and Modiphius created two separate storylines in their games, so there is no clear point from which they might continue the story.

POLICY:
It is encouraging that Cabinet Group has granted Res Nova a Warzone license after careful verification of their business plan for the next 5 years. As I mentioned earlier – the new Warzone will enter the market as skirmish with a small number of configurable models. This means that on the basis of the same torsos it will be possible to assemble both the Blood Beret and the Golden Lion, with an exposed head, head in a beret, helmet, or in a female version. Here it is worth discussing topic of Res Nova’s desire for sexual and racial diversity of models, so that all the players can have their representation in the game. Which makes perfect sense in the future dominated by multinational megacorporations, and I must admit that I’m more than excited for my future husarettes and female heretics. Although I admit that mixed feelings aroused in me the words of Steele about that „why in such Etoiles Mortant and Mourning Wolfs would be missing guys?”. Anyway, the starter for each faction (5 Megacorporations and Algeroth) will contain 5 models, from which it will be possible to assemble one of two types of units. The rules will be published first in PDF and then in print (rule books and army books separately), in various languages ​​- including Polish. The heroes will definitely not be at the beginning, they will be introduced after the game will leave the skirmish phase. And last but not least: there will be an action on Kickstarter, but at the stage of publishing KS there will be finished rules, statlines and sculptures, so the action is primarily to drive further activities on the project.

What can I say, dear Lunarians. There is something worth waiting for!

Z poważaniem
Redaktor X-

Kind regards
Editor X-

Reklama

3 uwagi do wpisu “Alex Kanous & Bryan Steele about new Warzone

  1. Ja tam nie chciałbym burzyć Twojego światopoglądu ale w pierwszej edycji byli meęscy Etoiles Mortant (czego dowiadujemsię z fluffu Specjalnej Grupy Operacyjnej „Kampfgrupfe”) 😉

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s